Beca nacional per a la recerca clínica

Les beques estan dirigides a investigadors joves, llicenciats i titulats superiors en ciències biomèdiques, amb l’objectiu que puguin dur a terme els seus projectes de recerca en l’àmbit de l’Obstetrícia, la Ginecologia i la Medicina de la Reproducció.

La Beca de Recerca Clínica s’emmarcarà en un àmbit concret relacionat amb la Salut de la Dona que s’especificarà en anunciar la convocatòria.
Els àmbits sobre els quals podrà convocar-se la beques seran els següents:

 • Ginecologia General
 • Medicina Materno-fetal
 • Ginecologia Oncològica
 • Medicina de la Reproducció

Els treballs no poden haver estat premiats anteriorment, i tampoc poden tenir cap vinculació o interès amb finalitats comercials. La selecció dels candidats serà feta per un jurat format pels membres del Comitè Científic de la Fundació i per personalitats de reconegut prestigi en el camp de les ciències de la salut.

Des del moment de concessió de la beca, la persona o l’equip investigador disposarà de dos anys per a desenvolupar el projecte. Acabat el període establert per a la realització del treball, el guardonat haurà de presentar un informe complet del treball finalitzat, en el qual caldrà especificar les conclusions fonamentals.

Convocatòria nacional d'una Beca de Recerca en el camp d'Obstetrícia - Ginecologia - Medicina de la Reproducció

 1. Beca dirigida a investigadors joves, llicenciats i titulats superiors en ciències de la salut, amb l’objectiu que puguin dur a terme els seus projectes de recerca en el camp enunciat anteriorment, dins d’una institució espanyola de reconegut prestigi. El títol universitari haurà d’haver estat emès per una Universitat Espanyola. S’atendran de manera preferent els projectes l’investigador principal dels quals sigui menor de 40 anys a la data del tancament de la convocatòria. La responsabilitat i capacitació d’aquest investigador serà avalada pel responsable del grup de recerca i del centre en què estigui integrat.
 2. La dotació de la beca serà de 6.000 EUROS, inclòs l’import corresponent a les obligacions fiscals establertes. El 50% de l’import s’abonarà el moment de la concessió de la beca, i el 50% restant s’abonarà en acabar el projecte de recerca. El calendari de pagaments no es podrà modificar. En cas que no completi el projecte, el candidat es compromet a retornar la quantitat percebuda. La no presentació dels informes anuals indicats en el punt 12 d’aquestes bases dins del termini i en la forma escaient facultarà a la Fundació a exigir la devolució de les quantitats percebudes pel becat.
 3. Els interessats a optar per aquesta beca, hauran de realitzar la corresponent sol·licitud exclusivament per correu electrònic a l’adreça fundacion@dexeus.com, adjuntant el formulari de sol·licitud que obligatòriament ha d’utilitzar-se. La Fundació podrà sol·licitar, en qualsevol moment, el lliurament de la documentació original presentada.
  A aquest efecte, totes les sol·licituds hauran d’adjuntar els següents documents, conforme al model facilitat en la web:
  1. S’haurà d’especificar clarament en la fulla de dades l’opció per a la qual se sol·licita la beca.
  2. Memòria detallada del treball que es pretén desenvolupar (extensió d’entre 5-7 pàgines), especificant objectius, pla d’actuació, fases de desenvolupament, dates, memòria econòmica i justificació de la conveniència de dur a terme el treball.
  3. CV detallat de l’investigador principal.
  4. Exemplar de les presents bases amb la signatura d’acceptació per part de l’investigador principal, del responsable del grup de recerca del qual formi part l’investigador principal i del responsable del centre on es s’ha de desenvolupar el projecte.
  5. Carta signada pels responsables del grup investigador i del centre donant la seva conformitat a la realització i viabilitat del projecte. Els investigadors menors de 40 anys hauran de certificar també tant la responsabilitat com la capacitat de l’investigador principal per al desenvolupament del projecte presentat.
  6. Fotocòpia NIF investigador principal.
 4. Els treballs no poden haver estat premiats anteriorment, i tampoc poden tenir cap vinculació o interès amb finalitats comercials.
 5. Els treballs i la documentació s’hauran de presentar en llengua castellana.
 6. El fet de participar en la convocatòria suposa la total acceptació de les bases fixades. L’incompliment de qualsevol de les obligacions podrà repercutir en la percepció de la dotació econòmica de la beca.
 7. La selecció dels candidats la farà un Jurat format pels membres del Comitè Científic de la Fundació i per personalitats de reconegut prestigi en el camp de les ciències de la salut. La beca s’atorgarà a la candidatura que obtingui la majoria de vots del Jurat.
 8. La decisió del Jurat serà inapel·lable i es comunicarà a l’interessat per escrit, immediatament després de la seva decisió. El Jurat podrà declarar deserta la beca objecte de la convocatòria, en qualsevol dels seus àmbits, si, segons el seu criteri, cap dels sol·licitants no aconsegueix el nivell requerit.
 9. No es retornarà la documentació presentada. Un cop comunicada la decisió del Jurat, el guanyador estarà obligat a manifestar per escrit, en el termini de 15 dies, l’acceptació o renúncia de la Beca. L’incompliment d’aquest requisit motivarà l’anul·lació de la concessió de la Beca.
 10. Des del moment de la concessió de la beca, la persona o equip investigador disposarà de dos anys per a desenvolupar el projecte. Passats dotze mesos, haurà de presentar un primer informe sobre l’estat del treball. Al cap de dos anys, una vegada finalitzat el període establert per a la realització del treball, l’investigador haurà de presentar un informe complet del treball dut a terme, en el qual caldrà especificar-ne les conclusions. Aquests informes s’hauran de presentar en la seu de la Fundació Dexeus Dona.
 11. Qualsevol canvi o interrupció temporal en el desenvolupament del projecte de recerca, haurà de ser aprovat per la Fundació Dexeus Dona, prèvia justificació adequada de la seva conveniència o necessitat.
 12. El lloc i la data del lliurament de la BECA s’anunciaran amb suficient antelació.
 13. La Fundació Dexeus Dona compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, específicament, manté el compromís de confidencialitat sobre qualsevol dada aportada.
 14. Les dades personals relatives als sol·licitants de les beques que vinguin incloses en els documents als quals es fa referència en aquestes bases, seran incorporades a la Base de dades de la Fundació i es destinaran a enviar informació dels serveis que ofereix la Fundació en l’àmbit de la docència.

¿Cómo podemos ayudarte?

Te informamos que los datos de carácter personal que proporciones rellenando el presente formulario serán tratados por Fundación Dexeus Mujer como responsable de esta web. La finalidad de la recogida y tratamiento de estos datos es contactar contigo en referencia a tu solicitud y en caso de que expresamente nos autorices enviarte información sobre actividades, promociones y/o servicios y nuestro boletín informativo periódico. La legitimación se realiza a través del consentimiento del interesado. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos ante el delegado de protección de datos en dpd@dexeus.com así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad.

How can we help you?

We inform you that the personal data that you provide by filling in this form will be treated by Dexeus Mujer Foundation as responsible for this website. The purpose of collecting and processing this data is to contact you regarding your request and in the event that you expressly authorize us to send you information on activities, promotions and / or services and our periodic newsletter. The legitimation is carried out through the consent of the interested party. You can exercise your rights of access, rectification, limitation and delete the data before the data protection officer at dpd@dexeus.com as well as the right to file a claim with a control authority. You can consult the additional and detailed information on Data Protection in our privacy policy.

Com et podem ajudar?

T'informem que les dades de caràcter personal que ens facilitis omplint aquest formulari seran tractades per Fundació Dexeus Dona com a responsable d'aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament d'aquestes dades és contactar amb tu en referència a la teva sol·licitud i, en cas que expressament ens hi autoritzis, enviar-te informació sobre activitats, promocions i/o serveis i el nostre butlletí informatiu periòdic. La legitimació es fa a través del consentiment de l'interessat. Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades davant el delegat de protecció de dades a dpd@dexeus.com, i també podràs exercir el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra política de privacitat.